Avís legal i condicions generals dús

Dades de l Empresa Responsable

El lloc web, www.farmaciajulve.com, (d’ara endavant, el Lloc Web) és propietat de FARMÀCIA JORDI JULVE RUBIO (d’ara endavant l’Empresa), amb domicili social a AVDA. FRANCESC CAMBO, 12 BARCELONA (Barcelona), 08003 i NIF/CIF núm. 36966151E

L’Empresa us dóna la benvinguda i us convida a llegir atentament les Condicions Generals d’Ús d’aquest Site Web (d’ara endavant, les “Condicions d’Ús”). Amb l’ànim que l’ús del Lloc Web s’ajusti a criteris de transparència, claredat i senzillesa, L’Empresa informa a l’Usuari que qualsevol suggeriment, dubte o consulta sobre les Condicions Generals d’Ús serà rebut i solucionat contactant a través del telèfon. 933191748, oa l’adreça de correu electrònic: jjulve001@cofb.net

Objecte

Aquestes Condicions tenen com a objecte regular la relació entre els Usuaris i l’Empresa. La navegació i/o contractació de qualsevol dels serveis oferts a la Pàgina Web, suposarà l’acceptació sense reserves de les presents Condicions.

L’empresa podrà en qualsevol moment modificar les condicions. Quan es produeixin canvis substancials a les Condicions l’Empresa informarà el Client mitjançant un avís a la pròpia Web. Si el Client no està d’acord amb qualsevol dels termes disposats a les Condicions, cal abstenir-se respecte al seu ús.

Usuaris menors d’edat
Si s’activés una àrea de registre privat a la web, l’Usuari haurà de tenir almenys 14 anys per poder registrar-se. Lempresa podria demanar com a condició per validar el registre i permetre loperativa dusuaris, informació addicional a aquests abans, durant i després del procés de registre, com ara documents didentificació.

Serveis

A la pàgina web l’usuari podrà trobar informació sobre l’empresa, així com informació sobre temes del sector, esdeveniments i activitats relacionades amb els serveis de l’empresa. Així també hi ha una àrea de contacte on l’Usuari podrà enviar-nos els vostres comentaris, dubtes, o sol·licitar-nos informació addicional.

Privadesa i Tractament de Dades Personals

Quan per a l’accés a determinats continguts o serveis us sol·licitem dades de caràcter personal, vostè garantirà la veracitat, exactitud, autenticitat i vigència de la informació facilitada. L’empresa donarà a aquestes dades el tractament automatitzat que correspongui en funció de la seva naturalesa o finalitat, en els termes indicats a la secció de Política de Privadesa.

Propietat Industrial i Intel·lectual

L’Usuari reconeix i accepta que tots els continguts del Lloc Web i especialment dissenys, textos, imatges, logos, icones, botons, programari, noms comercials, textos, programes d’ordinador, codis font i, en general, qualsevol creació intel·lectual existent en aquest lloc, així com el propi lloc en conjunt, les marques, o qualsevol altre signe susceptible d’utilització industrial i/o comercial són propietat exclusiva de L’Empresa i/o de tercers, i estan protegits per drets de Propietat Intel·lectual.

L’Usuari es compromet a no reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra manera comunicar públicament, transformar o modificar aquests continguts sense autorització de l’Empresa, responent de qualsevol reclamació que es derivi de l’incompliment d’aquestes obligacions. En cap cas l’accés al Lloc Web implica cap tipus de renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial dels drets esmentats, llevat que s’estableixi expressament el contrari. L’ús o explotació continguts protegits sense autorització de l’Empresa constitueix un incompliment de les presents Condicions i facultarà l’Empresa per exercir accions legals corresponents.

Així mateix, queda prohibit suprimir, eludir i/o manipular el copyright així com els dispositius tècnics de protecció, o qualsevol mecanisme d’informació que pogués contenir els continguts.

L’Usuari d’aquest Lloc Web es compromet a respectar els drets enunciats ia evitar qualsevol actuació que els pugui perjudicar, reservant-se en tot cas l’Empresa l’exercici de tots els mitjans o accions legals que li corresponguin en defensa dels seus drets de propietat intel·lectual i industrial legítims.

Obligacions de l’Usuari
L’Usuari es compromet a:

Fer un ús adequat i lícit del Lloc Web així com dels continguts i serveis, de conformitat amb: (i) la legislació aplicable a cada moment; (ii) les Condicions Generals d’Ús; (iii) la moral i bons costums generalment acceptats i (iv) l’ordre públic.
Proveir-se de tots els mitjans i requeriments tècnics que calguin per accedir al Lloc Web.

Facilitar informació veraç en emplenar amb les vostres dades de caràcter personal els formularis continguts al Lloc Web ia mantenir-los actualitzats en tot moment de manera que respongui, en cada moment, a la situació real de l’Usuari. L’usuari serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que faci i dels perjudicis que causi a l’empresa oa tercers per la informació que faciliti.

No intentar accedir a recursos o àrees restringides del Lloc Web, sense complir les condicions exigides per a aquest accés.
No Introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar danys als sistemes físics o lògics a la web.

En particular, l’Usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, fitxers de so i/o imatge, fotografies, enregistraments, programari i, en general, qualsevol classe de material que:
De qualsevol manera sigui contrari, menysprei o atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconegudes constitucionalment, als Tractats Internacionals ia la resta de la legislació vigent.

Indueixi, inciti o promogui actuacions delictives, denigratòries, difamatòries, violentes o, en general, contràries a la llei, a la moral, als bons costums generalment acceptats oa l’ordre públic.

Indueixi, inciti o promogui actuacions, actituds o pensaments discriminatoris per raó de sexe, raça, religió, creences, edat o condició.
Incorporeu, poseu a disposició o permeteu accedir a productes, elements, missatges i/o serveis delictius, violents, ofensius, nocius, degradants o, en general, contraris a la llei, a la moral i als bons costums generalment acceptats oa l’ordre públic .
Es trobe protegit per la legislació en matèria de protecció intel·lectual o industrial pertanyent a l’Empresa oa tercers sense que hagi estat autoritzat l’ús que es pretengui realitzar.

Sigui contrari a l’honor, a la intimitat personal i familiar oa la pròpia imatge de les persones.
Constituïu qualsevol tipus de publicitat.
Incloeu qualsevol tipus de virus o programa que impedeixi el normal funcionament del Lloc Web.

Contrasenyes

Si per accedir a alguns dels serveis i/o continguts del Lloc Web, se li proporcionés una contrasenya, s’obliga a fer-la servir de manera diligent, mantenint-la en tot moment en secret. L’Usuari serà responsable de la seva custòdia i confidencialitat adequada, i es comprometrà a no cedir-la a tercers, de manera temporal o permanent, ni a permetre l’accés als serveis i/o continguts esmentats per part de persones alienes. Igualment, s’obliga a notificar a l’Empresa qualsevol fet que pugui suposar un ús indegut de la contrasenya, com, a títol enunciatiu, el robatori, la pèrdua o l’accés no autoritzat, a fi de procedir a cancel·lar-la immediatament. En conseqüència, mentre no efectuï la notificació anterior, L’Empresa quedarà eximida de qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se de l’ús indegut de la contrasenya, sent de la seva responsabilitat qualsevol utilització il·lícita dels continguts i/o serveis del Lloc Web per qualsevol tercer il·legítim. Si de manera negligent o dolosa incomplís qualsevol de les obligacions establertes en aquestes Condicions Generals d’Ús, respondrà per tots els danys i perjudicis que es puguin derivar d’aquest incompliment per a l’Empresa.

Responsabilitats

L’Empresa no garanteix l’accés continuat, ni la correcta visualització, descàrrega o utilitat dels elements i les informacions que es poden veure impedits, dificultats o interromputs per factors o circumstàncies que estan fora del seu control.

L’Empresa podrà interrompre el servei o resoldre de manera immediata la relació amb l’Usuari si detecta que l’ús del Lloc Web és contrari a aquestes Condicions Generals d’Ús. L’empresa no es fa responsable per danys, perjudicis, pèrdues, reclamacions o despeses derivades de l’ús del lloc web. Únicament serà responsable d’eliminar, com més aviat millor, els continguts que puguin generar aquests perjudicis, sempre que així es notifiqui. En especial no serà responsable dels perjudicis que es puguin derivar, entre d’altres, de:

interferències, interrupcions, fallades, omissions, avaries telefòniques, retards, bloquejos o desconnexions en el funcionament del sistema electrònic, motivades per deficiències, sobrecàrregues i errors a les línies i xarxes de telecomunicacions, o per qualsevol altra causa aliena al control de l’Empresa.
intromissions il·legítimes mitjançant l’ús de programes malignes de qualsevol tipus ia través de qualsevol mitjà de comunicació, com ara virus informàtics o qualssevol altres.
abús indegut o inadequat del Lloc Web.
errors de seguretat o navegació produïts per un mal funcionament del navegador o per lús de versions no actualitzades del mateix.

Hipervincles

L’empresa inclou enllaços a altres llocs web gestionats per tercers, a fi de facilitar l’accés de l’usuari a la informació que pugui ser del vostre interès. L’Empresa no es responsabilitza del contingut dels llocs web, ni se situa en una posició de garant ni/o de part ofertant dels serveis i/o informació que es puguin oferir a través dels enllaços de tercers. Si l’empresa rep alguna notificació sobre el possible contingut il·legal d’algun web enllaçat, procedirà immediatament a eliminar aquest enllaç.

Es concedeix a l’usuari un dret limitat, revocable i no exclusiu a crear enllaços a la pàgina principal del lloc web. L’establiment de l’enllaç no implica en cap cas l’existència de relacions entre l’empresa i el propietari del lloc o de la pàgina web on s’estableixi l’enllaç, ni l’acceptació o l’aprovació dels continguts o serveis. En tot cas, l’empresa es reserva el dret de prohibir o inutilitzar en qualsevol moment qualsevol enllaç especialment en els supòsits en què tingui coneixement d’il·licitud de l’activitat o dels continguts del lloc web. Els llocs web que incloguin enllaç al nostre (i) no podran donar a entendre recomanem aquest lloc web o els seus serveis o productes; (ii) no poden falsejar la seva relació amb l’empresa, ni afirmar que l’empresa ha autoritzat aquest enllaç, ni incloure marques, denominacions, noms comercials, logotips o altres signes distintius de l’empresa; (iii) no poden incloure continguts que es puguin considerar de mal gust, obscens, ofensius, controvertits, que incitin a la violència o la discriminació per raó de sexe, raça o religió, contraris a l’ordre públic o il·lícits.

Durada i terminació

La prestació del servei del present Lloc Web i els altres serveis tenen una durada de 6 mesos renovables automàticament per successius períodes si cap de les parts no manifesta la seva voluntat d’acabar. Això no obstant, l’empresa podrà donar per acabada o suspendre qualsevol dels serveis del portal. Quan sigui possible, l’empresa anunciarà la terminació o la suspensió de la prestació del servei determinat. L’Empresa podrà acabar o suspendre anticipadament la vigència de la relació contractual sense avís previ quan:

S’incompleixen els termes i les condicions establerts en aquestes Condicions. L’Usuari hagi incomplert substancialment les seves obligacions descrites a les Condicions, com els relatius al pagament, o qualsevol altra norma.

L’Usuari ha incomplert alguna llei, normativa o drets de tercers que li siguin aplicables.
Siga requerit per ordre o requeriment judicial, emès per les forces de seguretat o jutjats i tribunals, o un òrgan governamental a administracions públiques.

L’Usuari faciliti informació inexacta, fraudulenta, obsoleta o incompleta durant el registre i el vostre anunci.
Siga necessari protegir la seguretat de la resta d’usuaris, o garantir el funcionament de la web.

Declaracions i Garanties

Els continguts i serveis oferts al Lloc Web tenen caràcter merament informatiu. Per tant, en oferir-los, L’Empresa, no atorga cap garantia ni cap declaració en relació amb els continguts i serveis oferts al Lloc web, incloent, a títol enunciatiu, garanties de licitud, fiabilitat, utilitat, veracitat, exactitud, o comerciabilitat, excepte en la mesura que per llei no es puguin excloure aquestes declaracions i garanties.

Força major

L’Empresa no serà responsable en tot cas d’impossibilitat de prestar servei, si aquesta és deguda a interrupcions prolongades del subministrament elèctric, línies de telecomunicacions, conflictes socials, vagues, rebel·lió, explosions, inundacions, actes i omissions del Govern, i en general tots els supòsits de força major o de cas fortuït que es trobin fora del nostre control.

Resolució de controvèrsies. Llei aplicable i jurisdicció

Aquestes Condicions Generals d’Ús, així com l’ús del Lloc Web, es regiran per la legislació espanyola vigent. Qualsevol controvèrsia serà resolta davant dels jutjats corresponents al domicili de lusuari.

En cas que qualsevol estipulació de les presents Condicions Generals d’Ús resultés inexigible o nul·la en virtut de la legislació aplicable o com a conseqüència d’una resolució judicial o administrativa, aquesta inexigibilitat o nul·litat no farà que aquestes Condicions Generals d’Ús resultin inexigibles o nul·les en conjunt. En aquests casos, l’empresa procedirà a la modificació o substitució d’aquesta estipulació per una altra que sigui vàlida i exigible i que, en la mesura que sigui possible, aconsegueixi l’objectiu i la pretensió reflectits en l’estipulació original.